Skip to content Skip to footer

Η κατάρτιση του προσωπικού των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, είναι το κλειδί για την απασχολησιμότητα των σπουδαστών.

Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να μετατρέπει ιδέες σε δράση. Τα επιχειρηματικά προγράμματα και ενότητες παρέχουν στους μαθητές τα εργαλεία που χρειάζονται για να σκέφτονται δημιουργικά και να επιλύουν αποτελεσματικά προβλήματα. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής στην πρώτη επαγγελματική κατάρτιση, όταν οι μαθητές πρόκειται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό και η αυτοαπασχόληση μπορεί να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Τα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΚΕΚ) εστιάζουν όχι μόνο σε ειδικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων και στάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα.Η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνεται, σε κάποιο βαθμό, στα εθνικά προγράμματα σπουδών για την επαγγελματική εκπαίδευση στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, πολλά έθνη υποστηρίζουν ότι το 90% έως 100% των μαθητών επαγγελματικών σχολών συμμετέχουν σε επιχειρηματικά προγράμματα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Ωστόσο, η ένταση και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από αυτούς τους αριθμούς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι υπάρχει ακόμη κενό που πρέπει να καλυφθεί.

Για να γεφυρωθεί αυτό το κενό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το “Πλαίσιο επιχειρηματικών ικανοτήτων” και υπογραμμίζει την αξία των επιχειρηματικών ικανοτήτων στο θεματολόγιο δεξιοτήτων, ώστε να αυξηθεί η συναίνεση σχετικά με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η UNESCO-UNEVOC έκρινε ότι η εφαρμογή της επιχειρηματικής μάθησης στα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί μια αποτελεσματική και πρακτική προσέγγιση για την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που είναι ζωτικής σημασίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο.

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν οι ακόλουθες ανάγκες, οι οποίες αποδεικνύουν την ανάγκη προώθησης της επιχειρηματικής ετοιμότητας και των ικανοτήτων που χρειάζονται οι απόφοιτοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι ανάγκες παρουσιάζονται ως εξής: N1: Αναβάθμιση των αποφοίτων ΚΕΚ, ώστε να είναι σε θέση να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να διασφαλιστεί η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας N2: Μετασχηματισμός του συστήματος κατάρτισης, όσον αφορά τις επιχειρηματικές ικανότητες N3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πόρων και καλών πρακτικών για την ενεργό υποστήριξη των σπουδαστών ΚΕΚ σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (εργαλεία επιχειρηματικής μεθοδολογίας, ευκαιρίες δικτύωσης, hackathons κ.λπ.). N4: Ενσωμάτωση της προώθησης επιχειρηματικού πνεύματος

Η Innovation Hive και οι εταίροι της ανέπτυξαν το έργο EntreVet, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύχθηκε ένας αριθμός δραστηριοτήτων και διαδικασιών για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη προχώρησε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης του επιπέδου των επιχειρηματικών πρακτικών με ενσωματωμένο σύστημα πιστοποίησης, καθώς και στο σχεδιασμό και την παροχή Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες επιχειρηματικής επιμόρφωσης του προσωπικού και των εκπαιδευτικών των ιδρυμάτων ΚΕΚ. Ως εκ τούτου, θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες στη δημιουργία και την έναρξη των δικών τους επιχειρηματικών επιχειρήσεων ή νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων. Επιπλέον, οι καθηγητές και το προσωπικό θα είναι προετοιμασμένοι να παρέχουν στους μαθητές εξειδικευμένη κατάρτιση και βοήθεια, καθώς και γρήγορη ανατροφοδότηση και πληροφορίες για την ανάπτυξή τους. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση να απορροφήσουν και να αφομοιώσουν το περιεχόμενο με το δικό τους ρυθμό, ενώ παράλληλα θα εντοπίζουν ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος, εάν απαιτείται, οι εκπαιδευτές και το προσωπικό θα αφιερώνουν λιγότερο χρόνο για να διδάσκουν και να καθοδηγούν τους μαθητές ένας προς έναν και περισσότερο χρόνο για να τους εμπλέκουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Συμπερασματικά, η επιμόρφωση του προσωπικού και των εκπαιδευτών ΚΕΚ μέσω της χρήσης περιεχομένου ηλεκτρονικής μάθησης, είναι το κλειδί για την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και των ικανοτήτων απασχολησιμότητας των σπουδαστών ΚΕΚ.

Go to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο